Zoeken
  • Len Augustyns

Hoe privaat zijn uw sociale media : het Yahoo arrest

De Yahoo-zaak is een princiepskwestie die 6 jaar aansleepte tot het Hof van Cassatie in 2015 een zgn. ‘mijlpaalarrest’ velde. (Cass. (2e k.) AR P.13.2082.N, 1 december 2015).

Spoiler: er is een medewerkingsplicht met de overheid.


Voor de wet van 25 december 2016 was er in de artikelen omtrent de medewerkingsplicht (artikelen 46bis, 88bis en 90quater Sv) sprake van de ‘operator’ en ‘verstrekker van elektronische communicatiedienst’ (art.2, 5° van de wet van 13 juni 2015 betreffende de elektronische communicatie).


In deze zaak meende Yahoo geen medewerking te moeten verlenen om een aantal vermeende oplichters te identificeren, omdat zij van mening was dat zij als webmailprovider geen verstrekker was van een elektronische communicatiedienst (personeel toepassingsgebied).

Deze stelling werd dus afgewezen door het Hof van Cassatie in 2015 (Cass. (2e k.) AR P.13.2082.N, 1 december 2015 (YAHOO! Inc.).


De Yahoo-zaak zorgde uiteindelijk voor een uitbreiding van het toepassingsgebied ( met name kwam er de wet van 25 december 2016) om dergelijke discussies te vermijden.


Als operator wordt nu aanzien ( ingevolge de voormelde wet van 25/12/2016):

“Iedereen die binnen het Belgisch grondgebied op welke wijze ook, een dienst beschikbaar stelt of aanbiedt, die bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken , of er in bestaat gebruikers toe te laten via een elektronisch communicatienetwerk informatie te verkrijgen of te ontvangen en te verspreiden. Hieronder worden ook de verstrekker van een elektronische communicatiedienst begrepen.”


De definitie is dus zo ruim geformuleerd dat wellicht alle spelers op de markt van de sociale media onder de wet zullen vallen.


Een en ander wordt nog versterkt in de memorie van toelichting, waarin men manifest stelt dat het toepassingsgebied van de wet bijzonder breed moet worden geïnterpreteerd.

Niet alleen webdiensten, zoals Yahoo Mail, Gmail, Hotmail,… vallen onder de medewerkingsplicht, ook diensten zoals, Facebook, Twitter, WhatsApp,… kunnen verplicht worden zaken mede te delen omtrent de telecommunicatie of elektronische communicatiegegevens van gebruikers in het kader van de medewerkingsplicht.


De privacy van de gegevens op uw sociale media is dus minstens relatief te noemen ...26 weergaven0 opmerkingen