Zoeken
  • Len Augustyns

Hoe privaat zijn uw sociale media (2): het Skype arrest

En tweede belangrijke test voor de vraag hoe privaat uw sociale media nog zijn was het zgn. Skype arrest van het Hof van Cassatie van 19 februari 2019 (Cass. 19 februari 2019, P.17.1229.N/1).


In het Skype-arrest kreeg het Hof ( opnieuw : zie vorige blogpost) de vraag of het verplichten van dienstverleners om telecommunicatie of elektronische communicatiegegevens van hun gebruikers over te maken in zover er een territoriale link bestaat tussen de communicatie en het Belgische grondgebied, ook geldt voor het afluisteren van die communicatie (artikel 90quater Sv.).


Het bedrijf Skype weigerde iedere medewerking aan het Belgische gerecht om een gebruiker af te luisteren. Zij meende daartoe gerechtigd te zijn om reden dat zij als bedrijf gevestigd is in Luxemburg en ook de technische ondersteuning voor de afluistering vanuit Luxemburg moest gebeuren. Op die manier was skype van mening dat er geen link bestond tussen de communicatie en het Belgische grondgebied.


Het Hof van Cassatie was vrij vernietigend voor deze stelling. Cassatie oordeelde dat er een territoriale link is met België, omdat Skype economisch actief is in België, door het aanbieden van haar communicatiediensten.


Het is dus volgens het Hof van Cassatie absoluut geen vereiste dat de dienstverlener in België een maatschappelijke zetel, infrastructuur of fysieke aanwezigheid heeft.


Ook hier weer neemt het Hof dus een enorm brede interpretatie wat betreft de medewerkingsplicht van spelers op de markt van de sociale media.

Wettelijk gezien zijn bedrijven, zoals Facebook, verplicht inzage te geven in private communicatiemiddelen in het kader van het strafonderzoek.


Uw sociale media blijken weerom iets minder privaat dan wellicht gedacht ...

31 weergaven0 opmerkingen